Skip to content
Trang chủ » Chr Ger Kerk Ameide: Ontdek de Bijzondere Geschiedenis van Deze Kerk en Gemeenschap!

Chr Ger Kerk Ameide: Ontdek de Bijzondere Geschiedenis van Deze Kerk en Gemeenschap!

Bevestiging en intrededienst kand. J.C. Pronk  • 12-3-2022 13:00u

chr ger kerk ameide

De Chr Ger Kerk Ameide is een gereformeerde kerk die is gevestigd in het Nederlandse dorp Ameide. De kerk heeft een lange geschiedenis en is een belangrijke religieuze instelling in de lokale gemeenschap. In dit artikel zullen we de geschiedenis, architectuur, geloofsovertuigingen, gemeenschap, diensten en interacties tussen deze kerk en andere kerken, evenals haar toekomstige plannen bespreken.

De geschiedenis van de Chr Ger Kerk Ameide

De Christelijk Gereformeerde Kerk in Ameide vindt haar oorsprong in 1834, toen de Ameidse predikant ds. J. Leenmans uit de hervormde kerk werd gezet vanwege zijn gereformeerde overtuiging. Hij werd gevolgd door ds. A. Ruitenberg, die tot 1842 in Ameide diende. Vanaf 1843 werd ds. W.A. Lamberts ingezet als predikant. Onder zijn leiding sloot de Ameidse gemeente zich aan bij de ‘Afscheiding van 1834′ van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1869 scheidde een groep kerkleden zich af om de hervormde gemeente van Ameide te vormen, maar deze groep keerde uiteindelijk terug naar de Christelijk Gereformeerde Kerk.

In 1892 werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Prinsengracht. Deze kerk werd echter verwoest door brand in 1908. Een nieuwe kerk werd gebouwd en werd ingewijd op 19 oktober 1909. Dit gebouw staat tot op heden nog steeds aan de Prinsengracht.

In 1967 fuseerde de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ameide met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ameide en werd de Gereformeerde Kerk Ameide gevormd. In 2004 stapte de Gereformeerde Kerk Ameide echter uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanwege haar bezorgdheid over de theologische koers van de PKN. Hiermee verliet de kerk de gegroeide verbanden van voor de fusie en sloot zich aan bij de Christelijk Gereformeerde Kerken.

De architectuur van de Chr Ger Kerk Ameide

Het gebouw dat momenteel de kerk herbergt aan de Prinsengracht dateert uit 1909. Het is een neogotisch gebouw met een kenmerkende asymmetrische gevel. De kerk heeft een karakteristieke toren en aan de noordkant bevindt zich een pastorie. De kerk heeft een capaciteit van zo’n 450 mensen en is voorzien van moderne faciliteiten.

Het orgel van de Chr Ger Kerk Ameide

Het huidige orgel komt uit 1975 en is gebouwd door de firma Flentrop. Het instrument heeft 21 registers, verdeeld over twee manualen en pedaal. Het orgel is recent gerenoveerd, waarbij onder andere de tongwerken volledig zijn hersteld.

De geloofsbelijdenis van de Chr Ger Kerk Ameide

De Chr Ger Kerk Ameide is een gereformeerde kerk die de gereformeerde belijdenissen en de Heidelbergse Catechismus als basis voor haar leer en geloofsbelijdenis beschouwt. Deze geloofsbelijdenissen beschrijven onder andere de verzoening door Jezus Christus, de zondeval en de menselijke verantwoordelijkheid, de rechtvaardiging uit geloof en de unieke en absolute autoriteit van de Bijbel.

De gemeenschap van de Chr Ger Kerk Ameide

De gemeenschap van de Chr Ger Kerk Ameide is sterk verbonden met hun kerk en met elkaar. De kerk organiseert regelmatig activiteiten en evenementen om de gemeenschap te versterken en de sociale banden te onderhouden. Het is een belangrijke plaats voor geloofspraktijk en het creëren van relaties en verbindingen.

De predikingen en diensten bij de Chr Ger Kerk Ameide

De predikingen en diensten bij de Chr Ger Kerk Ameide zijn in hoge mate gericht op verkondiging van de bijbelse boodschap van verlossing. Deze predikingen zijn een belangrijk onderdeel van de kerk en worden ook beschouwd als een middel om nieuwe mensen te bereiken en te binden.

De interactie tussen de Chr Ger Kerk Ameide en andere kerken

Hoewel de Chr Ger Kerk Ameide haar oorsprong vindt in de afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk in de 19e eeuw, zijn de kerken in de loop van de tijd gegroeid en veranderd. Dit heeft geleid tot verschillende kerkelijke samenwerkingsverbanden. De Chr Ger Kerk Ameide neemt actief deel aan de gemeenschappelijke activiteiten van de gemeenschap, waardoor men een goede relatie onderhoudt met andere lokale kerken.

Het belang van de Chr Ger Kerk Ameide voor de gemeenschap

De Chr Ger Kerk Ameide is al lang een gevestigde en belangrijke religieuze instelling in het dorp. De kerk is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap en biedt tal van intiemere plaatsen voor sociale interactie, zoals kringen, samenkomsten en evenementen. De kerk is populair onder bewoners en zij ondersteunen en waarderen de activiteiten en bijdragen van de kerk aan de gemeenschap.

De doelen en missie van de Chr Ger Kerk Ameide

De Chr Ger Kerk Ameide streeft ernaar om de bijbelse boodschap van verlossing op een geloofwaardige en relevante manier aan de gemeenschap te verkondigen. Zij wil op deze manier het evangelie van Jezus Christus doorgeven en mensen helpen om een ​​intieme relatie met God op te bouwen. Bovendien probeert de Chr Ger Kerk Ameide de gemeenschap te versterken door middel van liefdadigheidsactiviteiten en het ontplooien van sociale initiatieven.

De toekomst van de Chr Ger Kerk Ameide

De Chr Ger Kerk Ameide heeft vele uitdagingen en kansen in de toekomst. Het belangrijkste doel is om een ​​levendige en betrokken gemeenschap te blijven die de bijbelse boodschap op een begrijpelijke en praktische manier kan delen met de gemeenschap. Een ander belangrijk doel voor de kerk is het behoud van haar historische rol en betekenis in het dorp. Daarvoor moet de kerk continue blijven aanpassen en niet blijven vasthouden aan oude denkwijzen en tradities.

FAQs

1. Wanneer is de Chr Ger Kerk Ameide opgericht?
De christelijke Gereformeerde kerk in Ameida vindt haar oorsprong in 1834, toen de Ameidse predikant ds. J. Leenmans uit de hervormde kerk werd gezet vanwege zijn gereformeerde overtuiging.

2. Welke neogotische kenmerken heeft de kerk van de Chr Ger Kerk Ameide?
Het gebouw dat momenteel de kerk herbergt aan de Prinsengracht dateert uit 1909. Het heeft een karakteristieke toren en aan de noordkant bevindt zich een pastorie.

3. Wat is het belang van de Chr Ger Kerk Ameide voor de gemeenschap?
De Chr Ger Kerk Ameide is al lang een gevestigde en belangrijke religieuze instelling in het dorp. De kerk is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap en biedt tal van plaatsen voor sociale interactie, zoals kringen, samenkomsten en evenementen. De kerk is populair onder bewoners en zij ondersteunen en waarderen de activiteiten en bijdragen van de kerk aan de gemeenschap.

4. Wat is de geloofsbelijdenis van de Chr Ger Kerk Ameide?
De Chr Ger Kerk Ameide is een gereformeerde kerk die de gereformeerde belijdenissen en de Heidelbergse Catechismus als basis voor haar leer en geloofsbelijdenis beschouwt.

5. Hoe blijft de Chr Ger Kerk Ameide relevant in de toekomst?
De Chr Ger Kerk Ameide heeft vele uitdagingen en kansen in de toekomst. Het belangrijkste doel is om een ​​levendige en betrokken gemeenschap te blijven die de bijbelse boodschap op een begrijpelijke en praktische manier kan delen met de gemeenschap. Een ander belangrijk doel voor de kerk is het behoud van haar historische rol en betekenis in het dorp. Daarvoor moet de kerk continue blijven aanpassen en niet blijven vasthouden aan oude denkwijzen en tradities.

Keywords searched by users: chr ger kerk ameide gereformeerde kerk ameide, youtube hervormd ameide, kerkdienst gemist sionkerk ameide, kerkomroep, kerkdienst gemist burgum, kerkdienst gemist ens, cgk noordeloos, admin kerkdienstgemist nl

Categories: Top 29 chr ger kerk ameide

Bevestiging en intrededienst kand. J.C. Pronk • 12-3-2022 13:00u

See more here: smartekvn.com

gereformeerde kerk ameide

De Gereformeerde Kerk in Ameide is een kerkelijke gemeente die behoort tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. De gemeente bestaat uit ongeveer 500 leden en staat bekend om haar orthodoxe geloofsstandpunten en betrokkenheid bij de samenleving.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Ameide gaat terug tot 1816, toen de eerste predikant werd aangesteld. In 1886 werd de gemeente lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken, een afsplitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw vond er binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken een scheuring plaats, waarbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ontstonden. Sindsdien behoort de Gereformeerde Kerk in Ameide tot deze denominatie.

Geloofsstandpunten

De Gereformeerde Kerk in Ameide staat bekend om haar orthodoxe geloofsstandpunten en hecht veel waarde aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De gemeente gelooft in de Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en in de erfzonde, waardoor de mens van nature zondig en verloren is. Het geloof in Jezus Christus als Verlosser en het aanvaarden van zijn offer aan het kruis is volgens de Gereformeerde Kerk de enige manier om verlost te worden van zonde en schuld.

De gemeente hecht daarnaast veel waarde aan de gemeenschap van gelovigen en aan de praktijk van het geloof. De zondagse eredienst staat centraal en wordt gezien als een belangrijke manier om God te aanbidden en om te groeien in het geloof. Daarnaast worden er door de week verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Bijbelstudieavonden, jeugdwerk en diaconale projecten.

Betrokkenheid bij de samenleving

De Gereformeerde Kerk in Ameide is sterk betrokken bij de samenleving en houdt zich bezig met verschillende maatschappelijke vraagstukken. De gemeente heeft bijvoorbeeld een eigen zending in Papoea-Nieuw-Guinea en ondersteunt verschillende lokale initiatieven, zoals voedselbanken en andere hulpverleningsorganisaties.

Daarnaast is de gemeente actief in het bevorderen van de interkerkelijke samenwerking en organiseert ze samen met andere kerken verschillende activiteiten, zoals gezamenlijke diensten en gebedsbijeenkomsten.

Tevens is de gemeente actief in het ondersteunen van mensen die in de knel zijn gekomen, bijvoorbeeld door financiële of relationele problemen. Er is veel aandacht voor pastoraat en er zijn verschillende gespreksgroepen waar mensen hun hart kunnen luchten en steun kunnen vinden.

De Gereformeerde Kerk in Ameide hecht ten slotte veel waarde aan het behoud van de natuur en van de schepping. Er wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan duurzaamheid en er worden verschillende activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van een duurzame leefomgeving.

FAQs

Vraag: Is de Gereformeerde Kerk in Ameide alleen voor mensen van een bepaalde politieke overtuiging?

Antwoord: Nee, de Gereformeerde Kerk in Ameide is een kerkgemeenschap voor mensen van alle politieke overtuigingen. De gemeente hecht veel waarde aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en aan de orthodoxe geloofsstandpunten die daaruit voortvloeien.

Vraag: Hoe kan ik lid worden van de Gereformeerde Kerk in Ameide?

Antwoord: Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk in Ameide, kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba van de gemeente. Zij zullen u graag meer informatie geven over het lidmaatschap en over de manier waarop u u kunt aansluiten bij de gemeente.

Vraag: Worden er ook kerkdiensten gehouden op andere dagen dan zondag?

Antwoord: Ja, naast de zondagse eredienst worden er ook doordeweeks verschillende activiteiten georganiseerd, zoals gebedsbijeenkomsten, Bijbelstudieavonden en jeugdwerk. Deze activiteiten vinden op verschillende dagen en tijdstippen plaats en zijn toegankelijk voor alle gemeenteleden.

Vraag: Is er ook kinderwerk binnen de Gereformeerde Kerk in Ameide?

Antwoord: Ja, binnen de Gereformeerde Kerk in Ameide is er veel aandacht voor kinderwerk. Zo is er een kindernevendienst tijdens de zondagse eredienst en worden er verschillende activiteiten georganiseerd speciaal voor kinderen, zoals jeugdclubs en vakantiebijbelweken.

Vraag: Kan ik ook als niet-lid deelnemen aan activiteiten binnen de Gereformeerde Kerk in Ameide?

Antwoord: Ja, iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten binnen de Gereformeerde Kerk in Ameide. Of u nu wel of geen lid bent van de gemeente, u bent altijd van harte welkom om mee te doen en deel te nemen aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd.

youtube hervormd ameide

YouTube Hervormd Ameide: Een uniek platform voor christelijke aanbidding

YouTube Hervormd Ameide is een christelijk YouTube-kanaal dat zich richt op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus door middel van de moderne technologie van het internet. Het is opgericht door de Hervormde Gemeente Ameide in Nederland en biedt een platform waarop gelovigen hun geloof kunnen uitdrukken, hun getuigenis kunnen delen en de liefde van God kunnen verspreiden.

YouTube Hervormd Ameide is een uniek platform omdat het niet alleen gericht is op de aanbidding van God, maar ook belichaamt de verrijkende gemeenschap van christenen in verschillende delen van de wereld. Het platform streeft ernaar om aanbidding toegankelijk te maken voor iedereen die zich verbonden voelt met God en zijn eenheid wil uitdrukken met andere gelovigen.

Het begon allemaal in 2010, toen de kerkgenootschap begon te experimenteren met de mogelijkheid om de aanbidding die in de kerk plaatsvond op video op te nemen en deze te delen op internet. Al snel begonnen mensen van over de hele wereld de video’s te bekijken en de gemeenschap begon te groeien. Dit bracht de gemeente ertoe om een apart YouTube-kanaal te creëren dat zich richtte op de aanbidding en de prediking van het Woord van God.

Het YouTube-kanaal heeft nu meer dan 3.000 abonnees en heeft bijna 500 video’s geproduceerd. De video’s variëren van wekelijkse kerkdiensten, gebedssamenkomsten, getuigenissen van gelovigen, preken van gastpredikanten en muziekuitvoeringen. Alle video’s worden geproduceerd door vrijwilligers uit de gemeenschap.

Het doel van YouTube Hervormd Ameide is om de boodschap van de Bijbel te verspreiden en een inspiratiebron te zijn voor de christelijke gemeenschap over de hele wereld. Door middel van hun video’s willen ze de harten en geesten van mensen openen voor God en hen aanmoedigen om hun relatie met Hem te verdiepen.

De gemeenschap van YouTube Hervormd Ameide is een hechte gemeenschap van gelovigen die de liefde van Christus met elkaar delen. Het platform biedt gelovigen uit de hele wereld de mogelijkheid om zich te verbinden met andere gelovigen en elkaar te steunen. Dit wordt bereikt door middel van opmerkingen op elkaars video’s, het delen van getuigenissen en gebeden.

FAQ’s

1. Wat is YouTube Hervormd Ameide?

YouTube Hervormd Ameide is een christelijk YouTube-kanaal dat zich richt op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus door middel van moderne technologie. Het is opgericht door de Hervormde Gemeente Ameide in Nederland en biedt gelovigen over de hele wereld de mogelijkheid om zich te verbinden met andere gelovigen en hun geloof te delen.

2. Wie zit er achter YouTube Hervormd Ameide?

YouTube Hervormd Ameide is opgericht door de Hervormde Gemeente Ameide in Nederland. Het wordt beheerd en geproduceerd door vrijwilligers uit de gemeenschap.

3. Wat kun je vinden op YouTube Hervormd Ameide?

Op YouTube Hervormd Ameide vind je wekelijkse kerkdiensten, gebedssamenkomsten, getuigenissen van gelovigen, preken van gastpredikanten en muziekuitvoeringen. Alle video’s worden gemaakt door vrijwilligers uit de gemeenschap.

4. Hoe kan ik meedoen met de gemeenschap van YouTube Hervormd Ameide?

U kunt zich aanmelden voor het YouTube-kanaal van YouTube Hervormd Ameide om op de hoogte te blijven van de nieuwste video’s. U kunt opmerkingen achterlaten op de video’s en reageren op de opmerkingen van anderen.

5. Is YouTube Hervormd Ameide alleen voor christenen?

Hoewel het kanaal zich richt op de christelijke gemeenschap, is het open voor iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van het christelijk geloof en de aanbidding van God.

6. Hoe kan ik bijdragen aan de inhoud van YouTube Hervormd Ameide?

Als u wilt bijdragen aan de inhoud van YouTube Hervormd Ameide, kunt u contact opnemen met de gemeenschap via de website van de Hervormde Gemeente Ameide. Ze zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het produceren van video’s.

7. Hoe kan ik meer te weten komen over de Hervormde Gemeente Ameide?

U kunt meer te weten komen over de Hervormde Gemeente Ameide door hun website te bezoeken. Hier vindt u informatie over de kerkdiensten, activiteiten en speciale evenementen.

Conclusie

YouTube Hervormd Ameide is een uniek platform dat de aanbidding van God toegankelijk maakt voor iedereen, waar ze zich ook bevinden in de wereld. Het biedt gelovigen de mogelijkheid om zich te verbinden met andere gelovigen en elkaar te steunen in hun geloof. Door middel van hun video’s willen ze de harten en geesten van mensen openen voor God en hen aanmoedigen om hun relatie met Hem te verdiepen. Het is niet alleen een geweldige bron voor christenen, maar het is ook een manier waarop de christelijke gemeenschap zich kan integreren in de virtuele wereld van vandaag.

kerkdienst gemist sionkerk ameide

Kerkdienst Gemist in Sionkerk Ameide is een platform dat bedoeld is om de kerkdiensten digitaal toegankelijk te maken voor iedereen die niet fysiek aanwezig kan zijn bij de diensten. Door de groeiende populariteit van de digitale wereld en de technologische vooruitgang, hebben steeds meer mensen toegang tot internetverbindingen, waardoor het mogelijk wordt om de diensten van de kerk live te volgen of later terug te kijken.

Sionkerk Ameide is een Christelijke gemeente in de plaats Ameide, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De kerk heeft een open karakter en staat bekend om haar stimulatie van evangelisatie en oecumene. De diensten in deze kerk zijn interkerkelijk, wat betekent dat mensen van verschillende kerkgenootschappen kunnen samenkomen en kunnen deelnemen aan de diensten.

Hoe werkt Kerkdienst Gemist?

Kerkdienst Gemist is een digitaal platform dat ontworpen is om kerkgenootschappen te ondersteunen bij het streamen van kerkdiensten. Het platform biedt een veilige en betrouwbare oplossing voor het live streamen en terugkijken van diensten en helpt zo kerken om nieuwe leden te werven en geïnteresseerden te bereiken.

Het werkt op een heel eenvoudige manier. Om de diensten van Sionkerk Ameide via Kerkdienst Gemist te volgen, moet men eerst naar de website gaan www.kerkdienstgemist.nl en daar zoeken naar de kerk in kwestie.

De homepage van de website heeft een zoekbalk waar u de naam van de kerk kunt invoeren. Nadat u op zoek hebt geklikt, verschijnen er enkele resultaten en moet u degene selecteren die u nodig hebt. U kunt dan de planning van de kerkdiensten bekijken. Op de dag en het tijdstip van de dienst, kunt u klikken op de “live-uitzending starten” knop om de dienst live te volgen.

Als u de dienst niet live hebt kunnen volgen, kunt u deze later terugkijken. De website heeft een archief van opgenomen diensten waar u doorheen kunt bladeren en de dienst kunt selecteren die u wilt bekijken. Dit is een goede optie voor mensen die willen deelnemen aan diensten op hun eigen tijd en op hun eigen manier.

Voordelen van Kerkdienst Gemist

Kerkdienst Gemist heeft verschillende voordelen die het interessant maken voor zowel kerken als leden van de gemeenschap.

Ten eerste biedt het platform de mogelijkheid om de diensten van de kerk toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht de locatie. Gemeenteleden die niet in staat zijn om fysiek naar de kerk te gaan, kunnen inloggen en volledig deel uitmaken van de dienst, waardoor hun gevoel van verbondenheid met de gemeenschap wordt versterkt.

Ten tweede zorgt Kerkdienst Gemist voor een vergroting van de potentiële doelgroep van de kerk. Doordat de diensten digitaal worden uitgezonden, kunnen mensen van over de hele wereld ze volgen.

Ten derde biedt het platform een veilige en gemakkelijke manier om de diensten te streamen en later terug te kijken. De website is gebruiksvriendelijk en heeft een solide beveiliging om haar gebruikers te beschermen.

Kerkdienst Gemist FAQ’s

1. Zijn de diensten van de Sionkerk Ameide gratis via Kerkdienst Gemist?

Ja, alle diensten van Sionkerk Ameide zijn gratis te volgen op Kerkdienst Gemist.

2. Kan ik de diensten live volgen op een mobiel apparaat?

Ja, Kerkdienst Gemist heeft een mobiele app beschikbaar die kan worden gedownload voor gebruik op een mobiel apparaat.

3. Kan ik later terugkijken als ik een dienst heb gemist?

Ja, alle diensten worden opgenomen en kunnen later teruggekeken worden in het archief.

4. Zijn alle diensten beschikbaar via Kerkdienst Gemist?

Sionkerk Ameide maakt niet van al haar diensten gebruik van Kerkdienst Gemist. Kijk op de website of er geen uitzonderingen zijn.

5. Kan ik donaties doen via Kerkdienst Gemist?

Nee, donaties voor de gemeente moeten apart worden gedaan bij de Sionkerk Ameide.

6. Hoe kan ik feedback geven over een dienst die ik heb bekeken?

Kerkdienst Gemist heeft een feedbackoptie op de website beschikbaar, waar u uw commentaar en suggesties kunt achterlaten.

7. Hoe kan ik mijn gegevens up-to-date houden bij Kerkdienst Gemist?

U kunt uw gegevens bijwerken door in te loggen op uw profiel en de nodige wijzigingen aan te brengen.

Conclusie

Kerkdienst Gemist heeft een mooie oplossing gevonden om kerkdiensten digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de diensten van de Sionkerk Ameide en andere kerkgenootschappen kunnen nu echt deelnemen aan de diensten, waar ze ook zijn en op elk moment. Het platform heeft veel voordelen, zoals het vergroten van de potentiële doelgroep van de kerk en het aanbieden van een veilige en gemakkelijke streamingoptie.

Het is belangrijk om op te merken dat het digitale platform niet alleen bedoeld is voor mensen die hun religieuze verplichtingen willen vervullen, maar het kan ook zorgen voor een gevoel van verbondenheid en een geest van gebed onder de leden van de gemeenschap. Het geeft ook de mogelijkheid aan de kerk om haar missie en doelstellingen op een effectievere manier te bereiken, zoals het stimuleren van evangelisatie en de uitbreiding van het geloof.

Kerkdienst Gemist is een innovatieve manier om religieuze diensten beschikbaar te maken voor een grotere doelgroep en opent nieuwe deuren voor de kerk om haar missie te vervullen. Het groeiende aantal gebruikers van dit platform bevestigt hoe populair de oplossing is en hoe het de weg baant voor een meer inclusieve en moderne kerk.

Images related to the topic chr ger kerk ameide

Bevestiging en intrededienst kand. J.C. Pronk  • 12-3-2022 13:00u
Bevestiging en intrededienst kand. J.C. Pronk • 12-3-2022 13:00u

Article link: chr ger kerk ameide.

Learn more about the topic chr ger kerk ameide.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *