Skip to content
Trang chủ » CGK vrouw in ambt: Vijf redenen waarom deze discussie cruciaal is voor de toekomst van de kerk

CGK vrouw in ambt: Vijf redenen waarom deze discussie cruciaal is voor de toekomst van de kerk

Kerkscheuring dreigt in Christelijk Gereformeerde kerk

cgk vrouw in ambt

De discussie over vrouwen in ambt in de CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid om vrouwen toe te laten tot het ambt. Dit onderwerp heeft geleid tot een intensieve discussie binnen de CGK en tot verschillende standpunten en perspectieven van zowel de leden als de kerkleiders.

De historische achtergrond van de CGK in relatie tot vrouwen in ambt

De CGK zijn in de 19e eeuw ontstaan als reactie op de modernisering van de Nederlandse Hervormde Kerk. De CGK was overtuigd van de gereformeerde traditie en richtte zich op oudere orthodoxe tradities. Binnen deze orthodoxe traditie wordt het ambt beschouwd als een exclusieve en onveranderlijke taak voor mannen. De CGK hield zich daarom aan deze traditie en heeft vrouwen nooit toegelaten tot de ambten.

Verschillende standpunten binnen de CGK ten aanzien van vrouwen in ambt

Binnen de CGK zijn er verschillende meningen over het onderwerp van vrouwen in ambt. Sommige leden en kerkleiders zijn van mening dat vrouwen volledige toegang moeten hebben tot de ambten. Dergelijke mensen benadrukken de progressief-christelijke benadering van de Bijbel en suggereren dat de huidige interpretatie van de Bijbel ten aanzien van vrouwen in ambt gekleurd is door cultuur en traditie. Anderen zijn van mening dat vrouwen geen toegang zouden moeten hebben tot de ambten, omdat dit indruist tegen de christelijke traditie en de Bijbelse leer.

Argumenten vóór toelating van vrouwen in ambt binnen de CGK

Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor toelating van vrouwen in ambt binnen de CGK. In de eerste plaats zijn er theologische argumenten die stellen dat er geen bijbelse grond is voor de uitsluiting van vrouwen van het ambt. De relevantie van Bijbelteksten over vrouwen in ambt moet volgens voorstanders van de toelating in een bredere context worden gezien, en niet beperkt blijven tot de huidige interpretatie.

Ten tweede zijn er praktische overwegingen die pleiten voor de toelating van vrouwen in ambt. Het is bijvoorbeeld van belang voor de toekomstige groei van de kerken om veranderingen te omarmen en nieuwe leden te verwelkomen. Door vrouwen in ambten toe te laten, kunnen de kerken aantrekkelijker worden voor vrouwen en jongeren. Daarnaast kan een dergelijke verandering bijdragen aan meer diversiteit binnen de CGK.

Argumenten tegen toelating van vrouwen in ambt binnen de CGK

Er zijn ook argumenten tegen toelating van vrouwen in ambt binnen de CGK. Een belangrijk argument is gebaseerd op de traditionele interpretatie van de Bijbelteksten die een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen in het ambt benadrukken. Volgens deze interpretatie is de ambtsaard van mannen exclusief en onveranderlijk.

Een tweede argument is dat de toelating van vrouwen in ambt de harmonie in de kerken kan verstoren. Het risico op scheuring van de kerk of onenigheid tussen kerken is misschien een te hoge prijs voor de mogelijke voordelen.

Discussie over hermeneutiek en de interpretatie van relevante Bijbelteksten over vrouwen in ambt

Voor- en tegenstanders van de toelating van vrouwen in ambt hebben verschillende hermeneutische benaderingen van de interpretatie van relevante Bijbelteksten die vrouwen in ambt bespreken. Voorstanders gebruiken vaak een progressief-christelijke interpretatie en stellen dat de Bijbel ruimte biedt voor ontwikkeling en verandering. Tegenstanders volgen een strikte, orthodoxe benadering en argumenteren dat Bijbelse teksten op een eenduidige manier dienen te worden geïnterpreteerd.

De rol van cultuur en traditie in de discussie over vrouwen in ambt

Een ander belangrijk aspect van de discussie gaat over de rol van cultuur en traditie in de huidige interpretatie van de Bijbelteksten over vrouwen in ambt. De orthodoxe traditie heeft vrouwen nooit toegelaten tot het ambt, en deze standaard heeft zich in de loop van de tijd binnen de CGK gevestigd. Voorstanders van de toelating van vrouwen in ambt argumenteren dat culturele en traditionele invloeden de Bijbelse interpretatie kunnen beïnvloeden en dat dergelijke invloeden moeten worden onderzocht en geëvalueerd.

Hoe andere kerkgenootschappen omgaan met vrouwen in ambt

Veel andere kerkgenootschappen hebben vrouwen al toegelaten tot het ambt. Sommige voorbeelden zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit kan de CGK aanmoedigen om hun standpunten en praktijken te heroverwegen. Het kan ook de CGK helpen om inzicht te krijgen in hoe andere kerken met vrouwelijke predikers en ambtsdragers omgaan.

Mogelijke consequenties van toelating van vrouwen in ambt voor de CGK

De toelating van vrouwen in ambt kan negatieve gevolgen hebben voor de CGK. Een mogelijke reactie van meer conservatieve leden is het verlaten van de kerkgemeenschap, wat kan leiden tot het ontstaan van schismatieke groepen. Bovendien kan het voor sommige orthodoxe leden leiden tot het verlies van vertrouwen in de kerkinstitutie en de interpretatie van Bijbelse leer.

Mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van vrouwen in ambt binnen de CGK

Om de verschillende perspectieven op vrouwen in ambt bij elkaar te brengen, zijn er verschillende mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen binnen de CGK. Een mogelijke oplossing is om vrouwen te betrekken bij de besluitvorming en hen een stem te geven in de discussie. Een andere optie is om een forum in te stellen waar inhoudelijke gesprekken en debatten plaatsvinden. Bovendien is het belangrijk dat leden en kerkleiders openstaan voor dialoog en de mogelijkheid om verschillende perspectieven te overwegen.

CGK Synode Rapporten en Besluit CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben in de afgelopen jaren verschillende keren gesproken over de mogelijkheid om vrouwen toe te laten tot het ambt. De Synode Rapporten van 2016 en 2019 bespraken het onderwerp en boden verschillende perspectieven en opvattingen binnen de kerk. In 2019 heeft de CGK Synode besloten dat vrouwen niet kunnen worden toegelaten tot de ambten, maar hebben ze wel de mogelijkheid om als diaken te dienen.

Preekbeurten CGK en CGK Diensten

Binnen de CGK worden preekbeurten gehouden door predikanten die door de kerk zijn aangesteld. Het is binnen de CGK niet gebruikelijk dat vrouwen preekbeurten verzorgen in officiële kerkdiensten. Sommige kerken en predikanten staan echter open voor de mogelijkheid om vrouwen te laten preken tijdens bijvoorbeeld bijzondere diensten.

www CGK Intra NL Office

De CGK Intra NL Office is de centrale organisatie van de CGK in Nederland. Het biedt ondersteuning en advies aan de verschillende CGK-gemeenschappen en richt zich op de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de kerken.

CGK Nieuw-Amsterdam en CGK Venlo

CGK Nieuw-Amsterdam en CGK Venlo zijn twee voorbeelden van CGK-gemeenschappen die zich openstellen voor de toelating van vrouwen in ambt. Dit kan mogelijk andere CGK-gemeenschappen aanmoedigen om hetzelfde te doen.

CGK Scheuring

De discussie over vrouwen in ambt heeft tot een scheuring binnen de CGK geleid. In 2008 splitste een groep zich af van de CGK en richtte de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) op. De NGK staan vrouwen toe in alle ambten en hebben daardoor een progressievere benadering ten opzichte van het onderwerp.

Conclusie

De discussie over de toelating van vrouwen in ambt binnen de CGK is complex en gepolariseerd. Veel leden en kerkleiders hebben uiteenlopende standpunten en perspectieven op het onderwerp. Het is belangrijk dat de verschillende perspectieven worden besproken en dat er naar verschillende meningen wordt geluisterd. Toekomstige ontwikkelingen binnen de CGK zullen zich moeten richten op dialoog, openheid en een inclusieve benadering van vrouwen in ambt.

Keywords searched by users: cgk vrouw in ambt cgk synode rapporten, preekbeurten cgk, besluit cgk, cgk scheuring, cgk diensten, www cgk intra nl office, cgk nieuw-amsterdam, cgk venlo

Categories: Top 15 cgk vrouw in ambt

Kerkscheuring dreigt in Christelijk Gereformeerde kerk

See more here: smartekvn.com

cgk synode rapporten

De CGK Synode rapporten, die recentelijk vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werden gepubliceerd, bieden een uitgebreide analyse van verschillende kwesties die momenteel spelen binnen deze kerkelijke gemeenschap in Nederland. De rapporten bieden een verslag van de beslissingen die werden genomen tijdens de Synode, de hoogste beraadslaagde vergadering binnen de CGK.

In dit artikel zullen we een aantal belangrijke punten uit de CGK Synode rapporten bespreken. We zullen ons concentreren op de belangrijkste beslissingen die werden genomen, de vragen die nog onbeantwoord blijven en de mogelijke impact die deze beslissingen kunnen hebben op de gemeenschap binnen de CGK.

Beslissingen van de CGK Synode

Er werden tijdens de CGK Synode verschillende beslissingen genomen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste beslissingen die tijdens de bijeenkomst werden genomen.

1. De CGK dringt er bij de overheid op aan om de kerkelijke bijeenkomsten te heropenen

Het rapport van de CGK Synode wijst op de beperkingen die zijn opgelegd door de COVID-19 pandemie. De kerk dringt erop aan dat de overheid de kerkelijke bijeenkomsten zo snel mogelijk weer opent. Er werd ook benadrukt dat kerkgangers de verantwoordelijkheid hebben om zich te houden aan de COVID-19 richtlijnen die zijn vastgesteld door de overheid.

2. De CGK stemt in met de aanstelling van vrouwelijke diakenen

Een van de belangrijkste beslissingen die tijdens de CGK Synode werd genomen, was dat de kerk instemt met de aanstelling van vrouwelijke diakenen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de CGK, die zich tot op heden heeft verzet tegen de aanstelling van vrouwen in kerkelijke functies. De beslissing geldt alleen voor de functie van diaken en niet voor andere functies binnen de kerk.

3. De CGK kondigt aan dat zij actief wil deelnemen aan het maatschappelijk debat

Een andere belangrijke beslissing die tijdens de CGK Synode werd genomen, was dat de kerk actief wil deelnemen aan het maatschappelijk debat. Er werd benadrukt dat de katholieke kerk een duidelijke positie moet innemen ten aanzien van maatschappelijke kwesties en dat de kerk zich moet uitspreken over zaken zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk.

4. De CGK bespreekt de mogelijkheid om toegewijde gemeenschappen op te richten

Tot slot werd er tijdens de CGK Synode gesproken over de mogelijkheid om toegewijde gemeenschappen op te richten. Dit zou betekenen dat een groep gelovigen zich zou kunnen afscheiden van de belangrijkste kerkelijke gemeenschap en een aparte groep zou kunnen vormen. Hierbij werd echter benadrukt dat de kerkelijke vereniging het uitgangspunt blijft en dat het oprichten van toegewijde gemeenschappen slechts in uitzonderlijke gevallen zou moeten worden overwogen.

Onbeantwoorde vragen

Hoewel de beslissingen die tijdens de CGK Synode werden genomen belangrijk waren, zijn er nog steeds veel vragen die onbeantwoord blijven. Hieronder vindt u een aantal van deze vragen.

1. Wat zijn de gevolgen van de beslissing om vrouwelijke diakenen aan te stellen?

Hoewel de beslissing om vrouwelijke diakenen aan te stellen een belangrijke stap vooruit is voor de CGK, zijn er nog steeds veel vragen over wat dit precies zal betekenen voor de gemeenschap. Sommige leden van de kerk hebben zich in het verleden verzet tegen de aanstelling van vrouwen in kerkelijke functies en het is nog niet duidelijk hoe zij op deze beslissing zullen reageren.

2. Hoe zal de kerk reageren op de COVID-19 pandemie?

Hoewel de kerk heeft aangedrongen op de heropening van de kerkelijke bijeenkomsten, is het nog niet duidelijk wat de kerk zal doen als de COVID-19 pandemie zich verder verspreidt. Zullen ze de kerkelijke bijeenkomsten opnieuw opschorten of zullen ze doorgaan met het houden van diensten enkel en alleen omdat de overheden dit beslissen?

3. Welke maatschappelijke kwesties wil de kerk precies aankaarten?

Hoewel de kerk heeft gezegd dat ze actief willen deelnemen aan het maatschappelijk debat, is het nog niet duidelijk welke kwesties zij precies willen bespreken. Sommige leden van de gemeenschap vrezen dat de kerk zich teveel zal concentreren op controversiële kwesties zoals abortus en het homohuwelijk, terwijl anderen blij zijn met de beslissing om actief te gaan deelnemen aan het debat.

Impact van de beslissingen

Het is nog te vroeg om te bepalen wat de precieze impact van de beslissingen die tijdens de CGK Synode werden genomen zal zijn. Hieronder worden echter enkele mogelijke effecten van deze beslissingen dikwijls benoemd:

1. Meer inclusiviteit binnen de gemeenschap

De beslissing om vrouwelijke diakenen aan te stellen zal waarschijnlijk leiden tot meer inclusiviteit binnen de kerkelijke gemeenschap. Hierdoor zullen meer vrouwen de kans krijgen om actief deel te nemen aan de leiding van de kerk. Dit kan ook leiden tot een grotere betrokkenheid van vrouwen bij kerkelijke activiteiten.

2. Grotere zichtbaarheid van de kerk in de maatschappij

De beslissing om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat zal waarschijnlijk leiden tot een grotere zichtbaarheid van de kerk in de maatschappij. Door zich uit te spreken over kwesties die voor veel mensen van belang zijn, kan de kerk een actievere rol spelen in de maatschappij en kan het mogelijk nieuwe leden aantrekken.

3. Minder onenigheid binnen de gemeenschap

Er zijn wellicht leden van de kerk die het oneens zijn met bepaalde beslissingen die tijdens de CGK Synode werden genomen, maar over het algemeen lijkt het erop dat deze beslissingen de gemeenschap niet te veel zullen splijten. Door inclusiever te worden en een actievere rol te spelen in de maatschappij, kan de kerk erin slagen om meer mensen bijeen te brengen en de eenheid binnen de gemeenschap te versterken.

FAQs

Hieronder vind je de antwoorden op enkele veelvoorkomende vragen over de CGK Synode rapporten.

1. Wat is de CGK Synode?

De CGK Synode is de hoogste beraadslaagde vergadering binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hier worden belangrijke beslissingen genomen over zaken als de aanstelling van kerkelijke functionarissen, het beleid van de kerk en de manier waarop de kerk omgaat met maatschappelijke kwesties.

2. Wie kan deelnemen aan de CGK Synode?

De CGK Synode is een vergadering van afgevaardigden van de verschillende plaatselijke kerken die deel uitmaken van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

3. Wat zijn de belangrijkste beslissingen die tijdens de CGK Synode werden genomen?

Tijdens de CGK Synode werden beslissingen genomen over het aanstellen van vrouwelijke diakenen, het deelnemen aan het maatschappelijk debat, de mogelijkheid om toegewijde gemeenschappen op te richten en over de heropening van kerkelijke bijeenkomsten.

4. Wat zal de impact van deze beslissingen zijn op de kerkelijke gemeenschap?

Het is nog te vroeg om te bepalen wat de impact van deze beslissingen op de kerkelijke gemeenschap zal zijn. Sommige mogelijke effecten zijn inclusiviteit binnen de gemeenschap, grotere zichtbaarheid van de kerk in de maatschappij en minder onenigheid binnen de gemeenschap.

preekbeurten cgk

Preekbeurten CGK in Nederlands

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, kortweg CGK, zijn een protestants kerkgenootschap dat ontstaan is in de 19e eeuw. Het is een orthodoxe kerk die de Bijbel als het Woord van God beschouwt en zich daaraan wil houden.

Preekbeurten spelen een belangrijke rol binnen de CGK. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de rol van preekbeurten binnen de CGK en hoe deze worden vormgegeven.

Rol van preekbeurten

De kerkdienst is voor veel gelovigen een belangrijk moment van reflectie en bezinning. Tijdens de kerkdienst worden verschillende elementen gecombineerd, zoals zang, gebed en preek. De preek is het moment waarop een predikant de gelovigen toespreekt en uitleg geeft over een Bijbelgedeelte.

Binnen de CGK zijn de preekbeurten erg belangrijk. In elke CGK gemeente is er minstens één predikant die zondagochtend en zondagavond een preek houdt. De inhoud van de preek is gebaseerd op de Bijbel en wordt gezien als het Woord van God. De preek is dan ook het centrale element van de kerkdienst.

In veel CGK gemeenten zijn er ook avonddiensten waarin de predikant een meer verdiepende preek geeft of een Bijbelstudie behandelt. De preekbeurten worden ook vaak opgenomen en zijn later terug te luisteren op de website of via een podcast.

Vormgeving van preekbeurten

Binnen de CGK zijn er verschillende manieren waarop preekbeurten vormgegeven kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gemeente en de predikant. Een veelvoorkomende vorm is de exegese-preek. Hierbij wordt een Bijbelgedeelte in zijn context besproken en uitgelegd.

Een andere vorm is de thematische preek. Hierbij staat een bepaald thema centraal, zoals vertrouwen, liefde of vergeving. De predikant gebruikt dan meerdere Bijbelteksten om het thema uit te leggen. Deze vorm wordt steeds populairder binnen de CGK.

Sommige predikanten kiezen ervoor om te preken uit een bepaalde Bijbelvertaling, zoals de Herziene Statenvertaling, de NBV of de HSV. Dit heeft te maken met de interpretatie van de vertaling en de voorkeur van de predikant. Er zijn ook predikanten die ervoor kiezen om de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse tekst te gebruiken en deze te vertalen voor de gemeente.

Een andere manier van vormgeving is de lectio divina. Hierbij wordt er één Bijbelgedeelte gekozen en deze wordt herhaaldelijk voorgelezen en uitgelegd. Dit is een meditatieve manier van preken waarbij de nadruk ligt op stilte en gebed.

FAQs

Wat is de betekenis van CGK?

CGK staat voor Christelijke Gereformeerde Kerken. Het is een protestants kerkgenootschap dat ontstaan is in de 19e eeuw.

Hoeveel CGK gemeenten zijn er in Nederland?

Er zijn ongeveer 75 CGK gemeenten in Nederland.

Wat is het verschil tussen een exegese-preek en een thematische preek?

Bij een exegese-preek wordt een Bijbelgedeelte in zijn context besproken en uitgelegd. Bij een thematische preek staat een bepaald thema centraal en worden meerdere Bijbelteksten gebruikt om dit thema uit te leggen.

Welke Bijbelvertaling wordt er vaak gebruikt binnen de CGK?

Dit verschilt per gemeente en predikant. Sommige predikanten kiezen voor een specifieke vertaling, zoals de Herziene Statenvertaling, de NBV of de HSV. Anderen vertalen zelf de oorspronkelijke tekst.

Waarom zijn preekbeurten zo belangrijk binnen de CGK?

De preek is het moment waarop een predikant de gelovigen toespreekt en uitleg geeft over een Bijbelgedeelte. Voor veel gelovigen is dit een belangrijk moment van reflectie en bezinning. De preekbeurten zijn dan ook het centrale element van de kerkdienst.

Zijn preekbeurten alleen op zondag?

In de meeste CGK gemeenten zijn er preekbeurten op zondagochtend en zondagavond. In sommige gemeenten zijn er ook doordeweeks avonddiensten. De tijden verschillen per gemeente.

Kan ik preekbeurten terugluisteren?

In veel CGK gemeenten worden de preekbeurten opgenomen en zijn later terug te luisteren op de website of via een podcast. Dit verschilt per gemeente.

Conclusie

Preekbeurten spelen een belangrijke rol binnen de CGK. De preek is het moment waarop een predikant de gelovigen toespreekt en uitleg geeft over een Bijbelgedeelte. Voor veel gelovigen is dit een belangrijk moment van reflectie en bezinning. Preekbeurten worden in verschillende vormen gegeven, van exegese-preek tot thematische preek en van een specifieke Bijbelvertaling tot de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse tekst. De preekbeurten zijn het centrale element van de kerkdienst en worden vaak opgenomen zodat ze later terug te luisteren zijn.

FAQs geven antwoord op de meest gestelde vragen over preekbeurten binnen de CGK. Zo wordt er onder andere uitgelegd wat CGK betekent en hoeveel CGK gemeenten er in Nederland zijn. Daarnaast wordt er ingegaan op de verschillende vormen van preekbeurten en welke Bijbelvertalingen er worden gebruikt. Op deze manier wordt er een compleet beeld gegeven van preekbeurten binnen de CGK.

besluit cgk

Op 23 mei 2021 heeft de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) tijdens hun synode een besluit genomen over de positie van vrouwen in de kerk. Het besluit heeft gezorgd voor veel discussie en ophef. In dit artikel nemen we een diepgaande duik in het besluit van de CGK en proberen we enkele veelgestelde vragen te beantwoorden.

Wat is het besluit van de CGK?

Het besluit van de CGK, zoals geformuleerd in de slotuitingen van de synode, luidt als volgt:

– De drie ambten, predikant, ouderling en diaken, zijn niet opengesteld voor vrouwen.
– Deputaten mogen bezwaarde kerken en ambtsdragers in dialoog uitnodigen, maar kunnen geen beleidsmatig uitstel bepleiten van het besluit.
– De ambten van evangelist, kerkelijk werker en jeugdwerker staan open voor vrouwen.
– Het is niet toegestaan om een vrouw in te zetten voor het preken van Gods Woord in een eredienst.

Dit besluit betekent dus dat vrouwen niet langer kunnen worden bevestigd in de ambten van predikant, ouderling en diaken. Wel kunnen vrouwen worden ingezet als evangelist, kerkelijk werker en jeugdwerker. Daarnaast is het verboden om vrouwen het Woord te laten verkondigen tijdens een eredienst.

Waarom heeft de CGK dit besluit genomen?

De discussie over de positie van vrouwen in de kerk speelt al langere tijd binnen de CGK. In 2012 werd er een besluit genomen om vrouwen toe te laten tot de ambten van ouderling en diaken, maar de stemming over het toelaten van vrouwen tot het ambt van predikant behaalde toen geen meerderheid. In 2017 werd er opnieuw gestemd over de positie van vrouwen in de kerk, maar ook toen was er geen meerderheid voor het toelaten van vrouwen tot het ambt van predikant.

Deze discussie leidde in 2017 tot de instelling van een deputaatschap dat zich bezighoudt met de vraag hoe de CGK om moet gaan met mannelijk en vrouwelijk ambt. Deze deputaten hebben in de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd en studies verricht naar de Bijbelse grondslag van de mannelijke ambten. In het rapport dat ze in mei 2021 presenteerden, concludeerden ze dat de positie van de mannelijke ambtsdragers Bijbels gefundeerd is en dat er geen Bijbelse grond is om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken.

Het besluit dat op de synode van mei 2021 is genomen, volgt dus op het rapport van de deputaten en de conclusies die zij daarin hebben getrokken.

Wat zijn de reacties op het besluit?

Het besluit heeft voor veel ophef gezorgd, zowel binnen als buiten de CGK. Veel vrouwen binnen de kerk voelen zich gekwetst en buitengesloten door het feit dat zij niet langer kunnen worden bevestigd als predikant, ouderling of diaken. Ook buiten de kerk zijn er veel mensen die kritiek hebben op het besluit en vinden dat het discriminatie is.

Aan de andere kant zijn er binnen de CGK ook veel mensen die blij zijn met het besluit. Zij vinden dat de kerk trouw moet blijven aan de Bijbelse grondslag en dat deze grondslag duidelijk aangeeft dat het ambt van predikant, ouderling en diaken voorbehouden is aan mannen.

Hoe gaat het nu verder?

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het nu verder gaat binnen de CGK. Er zijn kerken en ambtsdragers die zich niet kunnen vinden in het besluit en die zich bezwaard hebben verklaard. Deze bezwaarde kerken en ambtsdragers hebben het recht om hun bezwaren kenbaar te maken en in gesprek te gaan met deputaten. De deputaten kunnen echter geen beleidsmatig uitstel bepleiten van het besluit.

Er is dus een grote kans dat er kerken en ambtsdragers zullen zijn die de CGK zullen verlaten vanwege dit besluit. Of dit het geval zal zijn en hoeveel kerken en ambtsdragers dit zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen.

FAQs

1. Is het nu verboden voor vrouwen om actief te zijn binnen de CGK?
Nee, het is niet verboden voor vrouwen om actief te zijn binnen de CGK. Vrouwen kunnen nog steeds worden ingezet als evangelist, kerkelijk werker en jeugdwerker.

2. Waarom mogen vrouwen niet meer worden bevestigd in de ambten van predikant, ouderling en diaken?
De CGK heeft geconcludeerd dat de positie van de mannelijke ambtsdragers Bijbels gefundeerd is en dat er geen Bijbelse grond is om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken.

3. Zijn er kerken en ambtsdragers die zich niet kunnen vinden in het besluit?
Ja, er zijn kerken en ambtsdragers die zich bezwaard hebben verklaard tegen het besluit en die zich hierover in gesprek willen gaan met deputaten.

4. Kunnen vrouwen nog wel preken in de kerk?
Nee, het is verboden om vrouwen het Woord te laten verkondigen tijdens een eredienst.

5. Hoe gaat het nu verder binnen de CGK?
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het nu verder gaat binnen de CGK. Er zijn kerken en ambtsdragers die zich niet kunnen vinden in het besluit en die in gesprek willen gaan met deputaten. Het is mogelijk dat er kerken en ambtsdragers zullen zijn die de CGK zullen verlaten vanwege dit besluit.

Images related to the topic cgk vrouw in ambt

Kerkscheuring dreigt in Christelijk Gereformeerde kerk
Kerkscheuring dreigt in Christelijk Gereformeerde kerk

Article link: cgk vrouw in ambt.

Learn more about the topic cgk vrouw in ambt.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *